Comunicat de presă finalizare proiect POC – „Consolidarea capacitații Scolii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir” Radauți

Iunie 2022

Comunicat de presă finalizare proiect POC

„Consolidarea capacitații Scolii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir” Radauți de a desfasura activitați didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice”

 

Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Rădăuți, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 29.06.2021 proiectul „Consolidarea capacitații Scolii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir” Radauți de a desfasura activitați didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice “, Cod SMIS 2014+ 144091, cofinanțat prin AM POC/OIPSI în baza contractului de finanțare nr. 134/233t/29.06.2021, încheiat între Autoritatea Pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar prin Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Investițiilor si Proiectelor Euro-pene (MIPE) și Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Rădăuți.

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 prin PROGRAMUL OPE-RAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Con-solidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îm-bunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-in-cluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Obiectivul general al proiectului: desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronaviru-sul SARS-COV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Dotarea Școlii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir” Rădăuți, cu echipamente de tipul tabletelor școlare si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2, după cum urmează:

 • Tabletă + abonament lunar la internet (minim 24 luni): 283 buc;
 • Laptop: 20 buc;
 • Sistem ALL in One – 4 buc;
 • Cameră web: 18 buc;
 • Cameră web videoconferință: 4 buc;
 • Tablă interactivă: 17 buc;
 • Router Wireless: 5 buc;
 • Sistem management dispozitive: 283 buc/servicii.

Valoarea totală a proiectului este de 699,767.46 lei cu TVA, din care:

 • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 699,767.46 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 699,767.46 lei (Valoare FEDR = 594,802.35 lei, Valoare BS = 104,965.11 lei)
 • Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 17,326.68 lei
 • Valoarea neeligibilă a proiectului: 0,00 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Rădăuți reprezentată legal de către dl director Mitrofan Ionel.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.

 

Date de Contact:

Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”,

Sediul: Mun. Rădăuți, str. Horea, nr. 44, județul Suceava,

Tel:. 0230.561.463, E-mail: [email protected].

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email