“Dezvoltare economică prin digitalizare”, ID: 142508

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă
Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite
Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: Dezvoltare economică prin digitalizare
Contract: POCU/860/3/12/142508

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din Intreprinderile Mici și Mijlocii Suceava
in parteneriat cu S.C. UNIC SPORTS SRL și S.C. DIGITAL TRAINING SRL
implementează proiectul cu titlul
“Dezvoltare economică prin digitalizare”, ID: 142508

Proiectul “Dezvoltare economică prin digitalizare” are ca OBIECTIV GENERAL imbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini in cadrul intreprinderilor din regiunile mai puțin dezvoltate, care își desfășoară activitatea principală sau secundară intr-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și in domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă, prin derularea unei campanii de conștientizare a angajatorilor cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă, prin furnizarea de servicii de formare profesională in domeniul competențelor digitale (IT) pentru 310 angajați, precum și prin acordarea de sprijin acestor intreprinderi pentru elaborarea si introducerea unor programe de invățare la locul de muncă.

Prin acest proiect, antreprenoriatul din 7 regiuni de dezvoltare a României (regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia) este susținut prin:

– formarea profesională a 310 angajați (programe de formare profesională gratuite, de tip calificare, pentru ocupațiile Designer web, Operator introducere, validare și prelucrare date și Competențe digitale) ce provin din intreprinderi care își desfășoară activitatea principală sau secundară intr-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și in domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din intreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior.
Persoanele înscrise în grupul țintă al proiectului vor obține o certificare ANC de calificare nivel 2-4, o certificare ANC non-formală precum și alte acreditări specifice in domeniul IT.

În cadrul proiectului vor fi continuate activitățile de identificare și selectare a minim 32 IMM-uri care vor fi sprijinite prin proiect în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, din care minimum 5 IMM-uri vor fi sprijinite pentru introducerea de programe de invățare la locul de muncă.

Detalii suplimentare se pot obţine la:
Asociația Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava- telefon 0230-222722, 0745-824473,
e-mail: [email protected].

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email