NEst-TV Channel | Homepage

Baza de date cu prețuri de referință, o premieră la nivel național

Comentarii 🕔10.nov. 2014

Beneficiarii privaţi pot achiziţiona prin măsurile de investiţii aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală maşini, utilaje şi echipamente specializate, având în vedere că Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a publicat o bază de date cu preţuri de referinţă, aprobată anterior prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1571 din 15 octombrie 2014.

„Baza de date cu preţuri de referinţă simplifică radical procesul de accesare a fondurilor europene acordate prin PNDR. Pe lângă simplificarea propriu-zisă a procedurii de achiziţie şi implicit impact pozitiv major asupra nivelului de accesare a fondurilor europene, acest demers va duce la diminuarea neregulilor legate de procedura de achiziţii. Pentru a ne asigura că răspundem nevoilor beneficiarilor şi că vom fi în permanenţă într-o directă corelare cu piaţa de profil, AFIR va actualiza periodic această bază de date, atât din punct de vedere al adaptării preţurilor în funcţie de evoluţiile pieţei, cât şi din punct de vedere al introducerii de noi elemente care pot face obiectul unei achiziţii eligibile prin PNDR. Baza de date devine astfel un instrument util, atât pentru beneficiari, cât şi pentru Agenţie, fiind o premieră la nivel naţional”, a declarat David Eugen Popescu, Directorul General al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

Această bază de date este disponibilă pe site-ul AFIR sub forma unei aplicaţii web şi poate fi utilizată atât de viitorii beneficiari ai PNDR, cât şi de beneficiarii care vor demara procedura de achiziţie. Aplicaţia bazei de date va rula online pe site-ul AFIR, fără a fi nevoie de descărcarea acesteia de către cei care doresc să o folosească. Practic, în cazul în care beneficiarul privat doreşte să achiziţioneze un produs care se regăseşte în Baza de date cu preţuri de referinţă a AFIR, acesta va putea să-l achiziţioneze direct, fără a mai parcurge procedura de selecţie de oferte. Beneficiarul care urmează acest tip de achiziţie trebuie să se asigure că bunul care urmează a fi cumpărat se regăseste în memoriul justificativ (pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcţii‐montaj) sau în studiul de fezabilitate (pentru proiecte care prevăd lucrări de construcţii‐montaj) depus de beneficiar odată cu proiectul de investiţie şi respectă întocmai cerinţele şi caracteristicile tehnice menţionate în aceste documente.

Preţul maxim eligibil al bunului achiziţionat este cel înscris în Baza de date. În cazul în care bunul achiziţionat are un preţ mai mare decât cel menţionat în Baza de date, diferenţa de preţ va reprezenta o cheltuială neeligibilă şi va fi suportată integral de către beneficiar. Pentru decontare, beneficiarul va prezenta la Agenţie contractul de vânzare – cumpărare, însoţit de certificatul de conformitate al produsului, în care marca şi modelul trebuie să fie identice cu cele înregistrate în Baza de date. De asemenea, este necesară prezentarea unei anexe la contractul de vânzare cumpărare, în care este detaliat standardul de echipare al bunului care face obiectul cererii de plată. Pentru achiziţiile descrise mai sus nu este necesară întocmirea unui dosar pentru avizarea achiziţiei. Toate documentele vor fi prezentate direct la plată, fiind incluse în dosarul cererii de plată.

În baza de date a AFIR vor fi afișate exclusiv următoarele informații: codul CPV (codul comun privind achizițiile publice), marca, modelul, dotările standard și prețul exprimat în Euro, fără TVA. Astfel, bunurile vor putea fi căutate de către beneficiari după codul CPV, denumire echipament, marcă, model, caracteristica tehnică principală etc.

Cum s-a realizat această bază de date? Baza de Date cu Preţuri de Referinţă pentru maşini, utilaje şi echipamente specializate s-a realizat în urma colectării informaţiilor furnizate de către producătorii, importatorii sau distribuitorii autorizaţi de maşini, utilaje şi echipamente specializate, care sunt centralizate, verificate şi validate de către experţii AFIR. Colectarea informaţiilor comunicate este permanentă pe toată perioada de implementare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Baza de date urmând a se completa periodic cu noi elemente.

Pentru înscrierea în această bază de date, până la implementarea sistemului de înscriere on-line a furnizorilor, AFIR pune la dispoziţia tuturor producătorilor, importatorilor sau distribuitorilor de maşini, utilaje şi echipamente specializate de la nivel mondial, formularele tip „Solicitare de înscriere”, „Declaraţie pe propria răspundere”, şi „Tabel cu oferta de preţuri”. Acestea se pot descărca gratuit de pe site-ul www.afir.info. Formularele trebuie completate cu toate datele solicitate, semnate, datate şi ştampilate de reprezentantul legal şi transmise pe adresa de e-mail bazapreturi@apdrp.ro. Solicitarea şi documentele suport vor fi transmise în format pdf, iar tabelul cu oferta de preţuri valabile pentru România trebuie transmis în format editabil (word sau excel). Astfel, orice producător, importator sau distribuitor care doreşte să-i fie inclusă gama de produse oferite în baza de date, trebuie să transmită în format electronic către AFIR documentele: Solicitarea de înscriere, Tabelul cu oferta de preţuri, Documentul care atestă calitatea de partener, importator sau distribuitor autorizat al producătorului şi declaraţie pe propria răspundere, privind înscrierea în Baza de Date cu preţuri de referinţă.

AFIR va efectua verificări suplimentare ale preţurilor prezentate şi va introduce în baza de date preţuri care, în urma verificărilor, pot fi mai mici decât cele prezentate iniţial de ofertant. În cazul în care AFIR identifică diferenţe între preţurile comunicate şi cele reale, verificările vor fi extinse asupra tuturor preţurilor comunicate şi, până la finalizarea verificărilor, va exclude din baza de date toate echipamentele comunicate de către respectivul producător, importator sau distribuitor.

Nu există comentarii

Nu există comentarii încă!

Scrie un comentariu

<

Facebook

SEPTEMBRIE 2022

Comunicat de presă finalizare proiect POC

„Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice”

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 23.09.2021 proiectul „Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice", Cod SMIS 2014+ 144353, cofinanțat prin AM POC/OIPSI în baza contractului de finanțare nr. 404/233t/23.09.2021, încheiat între Autoritatea Pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar prin Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Investițiilor si Proiectelor Euro-pene (MIPE) și Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți.

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Con-solidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 - Îm-bunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-in-cluziune, e-sănătate și e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Obiectivul general al proiectului: desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronaviru-sul SARS-COV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Dotarea Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți, cu echipamente de tipul tabletelor școlare si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2.

Valoarea totală a proiectului este de 1.267.957,85 lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.213.457,85 lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.213.457,85 lei (Valoare FEDR = 1.031.439,17 lei, Valoare BS = 182.018,68 lei)

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 54.500 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți reprezentată legal de către director Munteanu Radu Gheorghe.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.

Date de Contact:

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți,

Sediul: Rădăuți, str. Eudoxiu Hurmuzachi nr. 7, judeţul Suceava,

Tel:. 0230561161, E-mail: sc_bogdanvoda@yahoo.com

Iunie 2022

Comunicat de presă începere proiect POIM

„Consolidarea capacitatii Scolii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIAN VESPER” HORODNIC DE SUS, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 18.05.2022 proiectul „Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2", Cod SMIS 2014+ 149821, cofinanțat prin AM POIM în baza contractului de finanțare nr. 1442/ 18.05.2022 încheiat între Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și Școala Gimnazială „Iulian Vesper” Horodnic de Sus.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacității de reacție a unităților de învățământ de stat la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-COV-2. Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor acestuia asupra populației, poate fi realizată prin asigurarea disponibilității echipamentelor/dispozitivelor de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel încât se impune dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ de stat în vederea atingerii următorului rezultat de program: „Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2 în sistemul public de educație preuniversitară și/sau universitară”. Prin urmare, proiectul va contribui indirect la atingerea indicatorului de rezultat al programului prin dotarea unităților de învățământ de stat din comună cu echipamente/ dispozitive de protecție medicală și de asigurare a condițiilor igienico-sanitare minime necesare, în vederea limitării numărului potențial de cazuri de infecție care ar trebui tratate în sistemul public de sănătate.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Asigurarea dotărilor cu echipamente de protecție/ dispozitive medicale a unităților de învățământ din comuna Horodnic de Sus în contextul gestionării crizei COVID-19

Valoarea totală a proiectului este de 860.443,12  lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 855.921,12  lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 855.921,12 lei

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 4.522,00 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS, reprezentată legal de către Ciprian Scripcariu - Director.

Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni (01.03.2022 – 31.12.2023).

Date de Contact:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS

Sediul: comuna Horodnic de Sus, strada - nr. 1434, judetul Suceava

Tel:. 0230415109, E-mail: horodnicsus1@yahoo.com