NEst TV Channel | Homepage

REGULAMENT: PROMOȚIE ”Lansarea televiziunii NEst TV Channel în Suceava”

Comentarii 🕔29.sept. 2015

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promoţională ” Lansarea televiziunii NEst TV Channel în Suceava ” (“Campania“) este organizată şi desfăşurată de SC Trainig&Consulting Group SRL, o societate comercială din localitatea Suceava, România, cu sediul în B-ul 1 Decembrie 1918, nr. 15, Pavilion Administrativ, etaj. 2, cam. 4, având Codul Unic de Înregistrare RO 23355304, număr înregistrare la Registrul Comertului J33/348/2008, (denumită în continuare “Organizator“).

1.2. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare “Regulament Oficial“), potrivit celor menţionate mai jos.

1.3. Regulamentul Oficial este făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web al Organizatorului www.nest-tv.ro , în cadrul secțiunii ”Termeni și condiții” și în cadrul banner-ului „Regulament: Lansarea televiziunii NEst TV Channel în Suceava”, fiind de asemenea disponibil în mod gratuit oricărei persoane la sediul Organizatorului, sau prin mail, în baza unui apel telefonic la nr. +40757.419.248, între orele 9:00 – 21:00, de luni până vineri, exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau poate fi obţinut gratuit trimiţând o soliciare scrisă la sediul Organizatorului menţionat mai sus.

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea în prelabil a actului aditional modificator al prezentului Regulament Oficial. Actul adiţional modificator al prezentului Regulament Oficial va fi publicat şi pe site-ul web www.nest-tv.ro.

1.5. Pe Facebook, dar și în presa scrisă a județul Suceava, respectiv în cotidianul local independent Suceava LIVE ce deține pagina web www.suceavalive.ro, Campania se va desfasura prin intermediul S.C. SVL Media Producțions S.R.L. cu sediul social in Tișăuți, Str. Calea Ipotești, nr. 179 X1, inregistrata la registrul comertului cu nr. J33/167/2015, Cod Unic de Inregistrare 34127298, în baza contractului de servicii și a actelor adiționale nr. 362/20.09.2015 , (denumita in continuare “Agentia Online”).

 

SECŢIUNEA 2. DESFĂŞURAREA CAMPANIEI

2.1. Prezenta campanie promotionala este formata din urmatoarele doua componente:

 • Componenta offline (denumita în cele ce urmează „Componenta Offline” a Campaniei) este organizată şi se derulează pentru toți potențialii clienți de pe întreg teritoriul județului Suceava care pot beneficia de produsele și serviciile participante la Campanie.
 • Componenta online (denumita in cele ce urmeaza „Componenta Online” a Campaniei), este organizata si se derulează in mediul online.

2.2. Componenta Online se desfasoara in paralel cu Componenta Offline, respectiv participarea la Componenta Online nu faciliteaza inscrierea si acordarea de reduceri in Componenta Offline si nici participarea in Componenta Offline nu faciliteaza inscriere si acordarea de reduceri in Componenta Online.

2.3. Pentru obţinerea de informaţii suplimentare, potențialii beneficiari pot suna la 0757.419.248 în orele 9:00 – 21:00, de luni până vineri, exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei, potrivit celor menţionate în Secţiunea 3 de mai jos.

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania in Componenta Offline va începe la data de 01 octombrie 2015 şi va dura până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, pentru toate ofertele lansate offline în scopul promovării potențialilor beneficiari pe serviciul de programe al televiziunii NEst TV Channel după obținerea deciziei de autorizare. (numită în continuare “Durata Campaniei Componenta Offline“).

3.2. Campania in Componenta Online va începe la data de 01 decembrie 2015 şi va dura până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, pentru toate ofertele lansate online în scopul promovării potențialilor beneficiari pe serviciul de programe al televiziunii NEst TV Channel (numită în continuare “Durata Campaniei Componenta Online“).

3.3. Campania se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica perioada şi mecanismul Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru public, conform prevederilor din Secţiunea 1 de mai sus.

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE ȘI SERVICIILE PARTICIPANTE

4.1 Produsele și serviciile participante la Campanie (denumite în continuare în mod generic “Serviciile Participante“).sunt:

– difuzare anunț TV

– difuzare banner publicitar

– producere și difuzare spot TV

– producere și difuzare știre publicitară TV

– spațiu de emisie live

4.1.1.Produsele și serviciile Participante la Campanie vor putea fi identificate în ofertele lansate de NEst TV Channel prin diferite Pachete de oferte intitulate:

 • pachet ofertă standard
 • pachet ofertă mediu
 • pachet ofertă premium
 • pachet ofertă gold
 • pachet ofertă instituții.

4.2 Produsele și serviciile menţionate mai sus vor purta obligatoriu sigla NEst TV Channel în momentul difuzării sau emisiei, precum și elementele de identificare audio-vizuală ale beneficiarului.

4.3. Pachetele de oferte sunt detaliate în Anexele 1 -5 la prezentul regulament. Pachetele de oferte cu nr. 1 – 4 sunt destinate persoanelor fizice și juridice private, iar pachetul nr. 5 este destinat autorităților și instituțiilor publice din administrația locală și județeană, precum și instituțiilor publice deconcentrate.

4.4. Pachetele de oferte ce cuprind Serviciile participante sunt destinate exclusiv beneficiarilor asupra cărora nu planează suspiciuni rezonabile de corupție, așa cum sunt acestea definite de legea penală, la data înaintării ofertei.

 

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1 Campania este deschisă participării persoanelor fizice și persoanelor juridice private, instituțiilor și autorităților locale și județene publice, care nu sunt acuzate pentru fapte de corupție sau asimilate corupției de către o instituție abilitată de lege la data ofertării, și care achiziţionează Serviciile Participante (astfel cum acestea sunt definite în Secţiunea 4), în perioada Campaniei in Componenta Offline și Online.

5.2 La această Campanie nu au drept de participare următoarele persoane:

 • prepuşii (inclusiv însă fără a se limita la angajaţi) Organizatorului;
 • membrii familiilor prepuşilor de mai sus (însemnând copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră);
 • persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani, vârsta împlinită înainte de data calendaristică a participării în Campanie.
 • orice beneficiar persoană fizică asupra căruia planează suspiciuni de corupție, aduse la cunoștiința publică de către o entitate abilitată.
 • orice beneficiar persoană juridică, instituție sau autoritate, care are în conducere vreo persoană fizică asupra căruia planează suspiciuni de corupție, aduse la cunoștiința publică de o entitate abilitată.

5.3 Dacă sunt identificate persoane care au influenţat nelegitim ofertarea în cadrul Campaniei, încălcând prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea reducerilor astfel câştigate şi de a acţiona în instanţă respectivele persoane, atât prin acţiuni civile, cât şi prin plângeri penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.

5.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament Oficial.

5.5 Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea beneficiarului în cauză din Campanie.

 

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1 Pentru a participa la Campanie, beneficiarii trebuie să achiziţioneze pe Durata Campaniei (respectiv pe durata Componentei Offline și Online a Campaniei) Serviciile Participante. Achiziția se dovedește prin semnarea unui contract de prestări servicii de publicitate ce prevăd tarifele și serviciile ofertate.

6.2 Reducerile aferente Pachetelor de ofertă nu pot fi diminuate astfel încât tarifele totale (prețurile finale) practicate de Organizator pentru Serviciile participante să fie mai mici decât costurile de producție a acestor servicii, analizate pe total Pachet, conform devizelor interne.

6.3 Un benficiar poate beneficia de maxim 1 (un) pachet de ofertă cu serviciile participante în același timp.

6.4 Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra conținutului din Serviciile participante nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda reducerea Beneficiarului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

 

 

SECŢIUNEA 7. RESPONSABILITATE

7.1 Prin participarea la Campanie, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze prezentului Regulament Oficial, precum şi tuturor cerinţelor şi deciziilor luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

7.2. În cazul achizițiilor publice, prezentul Regulament oficial se completează cu prevederile fișei de date și ale caietului de sarcini transmise în invitația de participare, care devin obligatorii pentru Organizator o dată cu depunerea ofertei la autoritatea contractantă (propunere financiară, propunere tehnică, documente de calificare). Prezumția de ”intituție sau autoritate locală sau județeană necoruptă” guvernează ofertele depuse atât timp cât la data depunerii acesteia nu există comunicate publice ale entităților abilitate privind săvârșirea unor fapte de corupție, sau asimilate corupției, de către persoanele enumerate la Secțiunea 5.2, punctul 4 și 5.

7.3 Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor reduceri ce apar după termenul de prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea reducerilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECŢIUNEA 8. ALTE ERORI

8.1. Organizatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzând dar fara a se limita la, pentru:

 • Solicitările și documentațiile ce contin date incomplete, inexacte sau incorecte ce au dus la întocmirea unor oferte eronate sau aparent neconcurențiale;
 • Pierderile sau intarzierile generate de defectiuni tehnice al furnizorilor de energie electrica, internet, telefonie mobila, etc independent de vointa Organizatorului;
 • Situatiile in care beneficiarul nu poate fi contactat sau nu poate fi apelat in timpul precizat de derulare al Campaniei, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;
 • Eventualele dispute legate de drepturile de autor asupra conținutului, dacă a fost respectată legislația audiovizualului;
 • Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la participarea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/ consumatorului care doreste sa beneficieze de Campanie sau cele cauzate de retelele de telefonie mobila;
 • Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de telefonie mobila/internet sau blocarea accesului la internet datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens sau căderea semnalului TV în anumite areale datorate unor motive independente de voința Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Campaniei este raspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii fiscale legate de veniturile realizate în baza tarifelor ofertate.

9.2. Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de oportunitatea achiziționării serviciilor de publicitate ale beneficiarului, precum nici de modul de înregistrare în evidențele contabile ale acestuia;

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

13.1. Campania poate înceta, in oricare din componentele sale, înainte de termen doar în caz de forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua oricare din componentele prezentei Campanii. Încetarea Campaniei (in intregul sau sau a oricareia din componentele sale) înainte de termen va fi facută publică prin publicarea pe site-ul web www.nest-tv.ro.În cazul încetării înainte de termene a acestei Campanii sau a oricareia din componentele Campaniei, Organizatorul nu îşi asumă nici un fel de răspundere referitor la reducerile și tarifele care ar trebuit a fi oferite ulterior datei de încetare, pentru servicii neprestate și necomandate.

 

SECŢIUNEA 11. FORŢĂ MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

11.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă va invoca forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice beneficiarilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

11.3. În înţelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forţă majoră următoarele evenimente:

 • încetarea emisiei postului de televiziune NEst TV Channel
 • avarierea sistemului informatic care arhivează materialele audio-video necesare îndeplinirii contractului
 • tentative de fraudă dovedite;
 • orice reglementare legală care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului Oficial şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

11.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ.

 

SECŢIUNEA 12. LITIGII

15.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi beneficiarii ai prezentei Campanii se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Suceava.

 

SECŢIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL

13.1 Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.În cazul achizițiilor publice Organizatorul se obligă să respecte întocmai cele enunțate în propunerea tehnică și propunerea financiară, așa cum au fost ele enunțate de autoritatea contractantă în documentația de atribuire.

13.2 Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toţi potențialii beneficiari pe www.nest-tv.ro în cadrul secțiunii ”Termeni și condiții” și în cadrul banner-ului „Regulament: Lansarea televiziunii NEst TV Channel în Suceava”sau la telefon +40757.419.248, de luni până vineri, între orele 9:00 – 21:00, exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei sau prin cerere scrisă adresată Organizatorului şi trimisă prin Poştă la adresa: loc. Suceava, B-ul 1 Decembrie 1918, nr. 15, Pavilion Administrativ, etaj. 2, cam. 4,România.

16.3 Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aşa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002, cu respectarea legislației audiovizualului și a achizițiilor publice si a fost semnat într-un exemplar original si publicat cu nr. 368 din 29.09.2015.

 

Organizator,
SC Trainig&Consulting Group SRL
prin Director executiv
Alexandru COVAȘĂ

 

Anexa nr. 1 – PACHET STANDARD

Include:

Asigurarea spațiului de emisie pentru:

  • Spot publicitar simplu (HD, 30 secunde) – costuri de realizare incluse
  • 4 apariţii pe zi
  • Realizarea unei ştiri publicitare pe lună

Cost pachet: 200 euro + TVA/lună

Durată minimă: 1 an

Discount: la achitarea integrală a contractului, beneficiarul va primi un discount de 10 % din suma totală a contractului.

 

Anexa nr. 2 – PACHET MEDIU

Include:

Asigurarea spațiului de emisie pentru:

 • Spot publicitar complex, filmat cu echipamente de nivel cinematografic, FULL HD, 40 secunde (out of TV: 200 euro/spot)
 • 6 apariţii pe zi, din care două în prime-time (la solicitarea beneficiarului)
 • Realizarea unei ştiri publicitare pe lună în deschiderea principalului jurnal de ştiri
 • Intervenţia lunară a reprezentantului beneficiarului într-o emisiune tematică

Cost pachet: 300 euro + TVA/ lună

Durată minimă: 9 luni

Discount: la achitarea integrală a contractului, spotul publicitar se va realiza gratuit

 

Anexa nr. 3 – PACHET PREMIUM

Include:

Asigurarea spațiului de emisie pentru:

 • Spot publicitar complex, filmat cu echipamente cinematografice, inclusiv dronă, implicarea actorilor, FULL HD, 40 secunde (out of TV: 400 euro/spot)
 • 8 apariţii pe zi, din care patru în prime-time (la solicitarea beneficiarului)
 • Realizarea a două două ştiri publicitare pe lună, ambele în deschiderea principalului jurnal de ştiri
 • Acordarea lunară a unui spaţiu de emisie în durată de 15 minute pentru promovarea unor campanii ale beneficiarului
 • Acordarea de consultanţă în marketing

Cost pachet: 500 euro + TVA

Durată minimă: 6 luni

Discount: la achitarea integrală a pachetului, beneficiarul va primi un discount de 100 % la realizarea spotului publicitar şi de 5 % la suma totală a contractului.

 

Anexa nr. 4 – PACHET GOLD

Include:

Asigurarea spațiului de emisie pentru:

 • Spot publicitar complex, filmat cu echipamente cinematografice, inclusiv dronă, gimbal, macara, etc., implicarea actorilor sau a unor vedete*, FULL HD, 40 secunde (out of TV: 800 euro/spot)
 • 10 apariţii pe zi, din care patru în prime-time (la solicitarea beneficiarului)
 • Apariţia banner-ului beneficiarului pe un portal web de ştiri
 • Un spot de 15 secunde pe un panou led din municipiul Suceava
 • Realizarea a o ştire publicitară pe săptămână, la alegerea beneficiarului
 • Realizarea unei emisiuni lunare, la alegere din grila noastră de programe, cu un reprezentant al beneficiarului
 • Acordarea de consultanţă în marketing

Cost pachet: 1000 euro + TVA/lună

Durată minimă: 3 luni

Discount: la achitarea integrală a contractului, beneficiarul va primi un discount de 100 % la realizarea spotului publicitar şi o lună de contract gratuită, la finalizarea celor trei luni minime.

*) implicarea vedetelor locale (altele decât vedetele postului) implică costuri suplimentare pentru beneficiar

 

Anexa nr. 5 – PACHET INSTITUȚII

Include:

Asigurarea spațiului de emisie pentru:

 • Difuzarea anunțurilor și spoturilor autorităților contractane;
 • Spoturi publicitare complexe, filmate cu echipamente cinematografice, inclusiv dronă, gimbal, macara, etc., implicarea vedetelor postului, FULL HD, 30 sau 60 secunde;
 • Știri în principalele jurnale de știri pentru aducerea la cunoștiința opiniei publice a activităților autorității;
 • Spațiul de emisie live prin filmarea unor evenimente, festivaluri, conferințe, emisiuni, ședințe de plen și transmisia acestora în cadrul serviciului de programe;

Cost pachet: Oferta se personalizează în funcție de cerințele minime din invitația de participare cu condiția acoperirii costurile de producție pentru întreg pachetul (indiferent de numărul și numele serviciilor unitare dorite). Cuantumul reducerilor poate fi cuprins între 0,1% și 100% pe anumite servicii unitare, în funcție de analiza costurilor de producție per total pachet.

Durată minimă: 1 lună

Nu există comentarii

Nu există comentarii încă!

Scrie un comentariu

Adresa dumneavoastră de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt notate cu *

Informația ta din Regiunea Nord-Est!

 • NEst TV Channel LIVE

Facebook

Articole recente