NEst-TV Channel | Homepage

Monumentul „Sfânta Cruce” va fi sfințit duminică

Comentarii 🕔05.nov. 2014

Duminică, 9 noiembrie 2014, la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina, din localitatea Roşiori, comuna Forăşti, judeţul Suceava, va avea loc sfinţirea Monumentului ,,Sfintei Cruci”, care are o înălţime de 30 metri. Sfânta Liturghie va fi oficiată de un sobor de arhierei şi preoți, iar de la ora 10 va urma slujba de sfințire.

Mănăstirea Sf. Mina are o obşte formată din şase călugări, iar Stareţul mănăstirii este Arhimandritul Varnava Ene. Are hramurile „Sfântul Mare Mucenic Mina”, „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, „Sfântul Ierarh Vlasie” şi „Sfântul Apostol Varnava”, „Icoana Maicii Domnului <Umilenie>”, Duminica a V-a după Sfintele Paşti „a Samarinencei”.

Mănăstirea este situată pe şoseaua E85 Fălticeni-Roman, la 17 kilometri de Fălticeni, ramificaţie stânga un kilometru, pe drum de piatră. Ansamblul mănăstiresc este construit pe locul numit „Dealul Bisericii”, într-o zonă cu un peisaj mirific, în care apele Moldovei se desfată într-o câmpie largă ce se împleteşte, în zare, cu pădurile de la poalele munţilor Carpaţi. Se vede astfel toată valea Moldovei cu satele Roşiori, Giuleşti, Vadu Moldovei, Boroaia, Răuceşti, Drăguşeni. Locului i se spune „Dealul Bisericii” pentru că pe acest deal au existat schituri cu obşte de călugări, fiind distruse din cauza vitregiilor vremurilor.

Primul schit cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a existat în perioada sec. XIX-lea. Săpăturile făcute în zonă au descoperit oseminte ale călugărilor îngropaţi aici, iar pe o cărămidă datată din 1864 era înscris numele unui ieromonah Porfirie îngropat lângă peretele bisericii. Protosinghelul Gamaiil de la Mănăstirea Neamţ a sosit aici pentru a ridica un nou aşezământ monahal pe locul ruinelor fostului schit. Când a vrut să pună temelia pentru Sfânta Masă a noii biserici, prin lucrarea Sfântului Duh, s-a aflat o candelă aprinsă din timpul vechiului aşezământ. Acest al doilea schit a datat din 1934-1937. După colectivizare, un oarecare sătean a venit să ridice piatra Sfintei Mese, dar din putere dumnezeiască roţile tractorului au explodat, aşa că piatra Sfintei Mese nu a putut fi îndepărtată de Locul Sfânt. Pe locul Sfântului Altar s-au plantat salcâmi, care au dăinuit până la a treia rezidire. Odată cu schimbările aduse de revoluţie, credincioşii din zonă au dorit să construiască o biserică, ridicându-se un paraclis provizoriu, în formă de cruce, iar la începutul anului 1996 sub conducerea Stareţului Arhimandrit Varnava Ene s-a ridicat biserica mare din zid de piatră, corpul de chilii, paraclisul din incinta stăreţiei, clopotniţa şi gardul din piatră înconjurător. Interiorul bisericii are catapeteasma, baldachinul Sfintelor Moaşte şi stranele făcute din lemn de stejar. De când s-a început slujirea în sfânt lăcaşul nou, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Mina”, la rugăciuni, slujitorii şi credincioşii cereau Sfântului să le dăruiască o părticică din Sfintele Sale Moaşte, fapt ce s-a realizat în scurt timp. Pe data de 9 februarie 2003 s-a adus Sfânta Raclă cu părticele din Sfintele Moaşte ale Sf. M. Mc. Mina, Sf. Ier. Vasile cel Mare, Sf. Ier. Glicherie Mărturisitorul, Sf. M. Mc. Gheorghe, Sf. Mc. Haralambie şi Sf. Mc. Florian însoţite de Sf. Acoperământ de pe Racla Sf. Mina din Egipt, iar la 11 iunie, acelaşi an, s-a adus şi icoana „Axioniţa”.

O mare bucurie s-a înfăptuit pe 13 iunie 2004, printr-o părticică din Lemnul Sf. Cruci a Mântuitorului şi părticele ale Sfinţilor Sf. Mc. Modest şi Ermoghen primite de la Ierusalim. Apoi, în anul 2005, s-au primit părticele ale Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Sf. Ier. Ghenadie şi Sf. M. Mc. Pantelimon, împreună cu icoanele Maicii Domnului „Maica Domnului Grabnic Ajutătoare” şi „Gherontissa” din Sfântul Munte Athos. La 2 mai 2010, prin rugăciunile sfinţilor şi Binecuvântarea Maicii Domnului s-au adus: o părticică din Brâul Maicii Domnului, Încălţămintea Sf. Ier. Spiridon şi părticele ale Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Ier. Nicolae, Ioan Maximovici, Sf. Ap. Matei, Vartolomeu, Filip, Sf. Mc. Procopie, Luchian, Agapit, Lavru, Victor, Severian, Marina, Hristina, Iustina, Sf. Cuv. Antonie şi alţi Sfinţi ce au împodobit baldachinul cu sfintele moaşte.

Nu există comentarii

Nu există comentarii încă!

Scrie un comentariu

<

Facebook

SEPTEMBRIE 2022

Comunicat de presă finalizare proiect POC

„Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice”

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 23.09.2021 proiectul „Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice", Cod SMIS 2014+ 144353, cofinanțat prin AM POC/OIPSI în baza contractului de finanțare nr. 404/233t/23.09.2021, încheiat între Autoritatea Pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar prin Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Investițiilor si Proiectelor Euro-pene (MIPE) și Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți.

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Con-solidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 - Îm-bunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-in-cluziune, e-sănătate și e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Obiectivul general al proiectului: desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronaviru-sul SARS-COV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Dotarea Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți, cu echipamente de tipul tabletelor școlare si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2.

Valoarea totală a proiectului este de 1.267.957,85 lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.213.457,85 lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.213.457,85 lei (Valoare FEDR = 1.031.439,17 lei, Valoare BS = 182.018,68 lei)

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 54.500 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți reprezentată legal de către director Munteanu Radu Gheorghe.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.

Date de Contact:

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți,

Sediul: Rădăuți, str. Eudoxiu Hurmuzachi nr. 7, judeţul Suceava,

Tel:. 0230561161, E-mail: sc_bogdanvoda@yahoo.com

Iunie 2022

Comunicat de presă începere proiect POIM

„Consolidarea capacitatii Scolii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIAN VESPER” HORODNIC DE SUS, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 18.05.2022 proiectul „Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2", Cod SMIS 2014+ 149821, cofinanțat prin AM POIM în baza contractului de finanțare nr. 1442/ 18.05.2022 încheiat între Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și Școala Gimnazială „Iulian Vesper” Horodnic de Sus.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacității de reacție a unităților de învățământ de stat la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-COV-2. Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor acestuia asupra populației, poate fi realizată prin asigurarea disponibilității echipamentelor/dispozitivelor de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel încât se impune dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ de stat în vederea atingerii următorului rezultat de program: „Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2 în sistemul public de educație preuniversitară și/sau universitară”. Prin urmare, proiectul va contribui indirect la atingerea indicatorului de rezultat al programului prin dotarea unităților de învățământ de stat din comună cu echipamente/ dispozitive de protecție medicală și de asigurare a condițiilor igienico-sanitare minime necesare, în vederea limitării numărului potențial de cazuri de infecție care ar trebui tratate în sistemul public de sănătate.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Asigurarea dotărilor cu echipamente de protecție/ dispozitive medicale a unităților de învățământ din comuna Horodnic de Sus în contextul gestionării crizei COVID-19

Valoarea totală a proiectului este de 860.443,12  lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 855.921,12  lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 855.921,12 lei

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 4.522,00 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS, reprezentată legal de către Ciprian Scripcariu - Director.

Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni (01.03.2022 – 31.12.2023).

Date de Contact:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS

Sediul: comuna Horodnic de Sus, strada - nr. 1434, judetul Suceava

Tel:. 0230415109, E-mail: horodnicsus1@yahoo.com