Comunicat de presă finalizare proiect POC – „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Horodnic de Sus”

August 2022

Comunicat de presă finalizare proiect POC

„Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Horodnic de Sus, jud. Suceava, de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/ dispozitive electronice”

 

COMUNA HORODNIC DE SUS, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 12.08.2021 proiectul „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Horodnic de Sus, jud. Suceava, de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/ dispozitive electronice”, Cod SMIS 2014+ 144658, cofinanțat prin AM POC/OIPSI în baza contractului de finanțare nr. 339/233t/ 12.08.2021, încheiat între Autoritatea Pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar prin Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și COMUNA HORODNIC DE SUS.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Obiectivul general al proiectului: desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Dotarea unităților de învățământ din comuna Horodnic de Sus cu echipamente de tipul tabletelor școlare si a altor echipamente/ dispozitive electronice necesare desfășurării procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2.

Valoarea totală a proiectului este de 1.104.202,43 lei cu TVA, din care:

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.049.702,43 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.049.702,43 lei (Valoare FEDR = 892.247,06 lei, Valoare BS = 136.461,32 lei)
  • Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 20.994,05 lei
  • Valoarea neeligibilă a proiectului: 54.500 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul COMUNA HORODNIC DE SUS reprezentată legal de către primar Luța Valentin-Petrica.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.

Date de Contact:

COMUNA HORODNIC DE SUS

Sediul: localitatea Horodnic de Sus, str. Principală, nr. 1434,  județul Suceava

Tel:. 0330.131.290, E-mail: [email protected]

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email